Pomoc w zakresie prawa medycznego jest świadczona zarówno pacjentom, którzy chcą dochodzić swoich praw za poniesiony uszczerbek na zdrowiu w wyniku błędu lekarskiego lub zaniedbań jak również lekarzom i placówkom medycznym. Ponadto ze wsparcia adwokata do prawa medycznego mogą skorzystać inne osoby, które są zatrudnione w szpitalach, przychodniach tzn. pielęgniarki i pozostały personel medyczny.

Działania adwokata do prawa medycznego przed trafieniem sprawy do sądu

Przed złożeniem pozwu do sądu w sprawach związanych z prawem medycznym, adwokat do prawa medycznego będzie próbował rozwiązać problem w inny sposób. Może on złożyć wniosek do komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, dzięki któremu pacjent może ubiegać się o wypłacenie mu odszkodowania albo zadośćuczynienia.Takie roszczenie najczęściej zostaje wypłacone wcześniej, niż w przypadku trafienia sprawy do sądu.

Czynności wykonywane przez adwokata do prawa medycznego przed sądem

adwokat prawo medyczneJeżeli nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia danej sprawy związanej z prawem medycznym, lekarze i pacjenci mogą wejść na drogę sądową i tam dochodzić swoich roszczeń. Korzystając z usług adwokata do prawa medycznego są większe szanse na wygranie sprawy, ponieważ jest on biegły w zagadnieniach medycznych i potrafi uzasadnić żądania pacjenta lub postępowanie lekarza podczas diagnozowania i leczenia pacjenta. Adwokat towarzyszy klientowi na każdym etapie sprawy, może stać się jego pełnomocnikiem i reprezentować jego interesy w sądzie każdej instancji. Pomoc prawna jest niezbędna dla każdej ze stron postępowania.

Zadania adwokata do prawa medycznego

Adwokat biegły w prawie medycznym:

 • Opracowuje a także wydaje opinie dotyczące umów związanych z prowadzeniem danej działalności medycznej
 • Przygotowuje wnioski o wypłatę odszkodowania za błędy medyczne, postawienie niewłaściwej diagnozy, zaniedbania itd.
 • Składa odwołania w prowadzonych sprawach
 • Przygotowuje regulaminy organizacyjne placówek medycznych
 • Opracowuje kontrakty dla kadry kierującej daną placówką medyczną.

Sprawy, w jakich uczestniczy adwokat do prawa medycznego – przykłady
Adwokat do prawa medycznego najczęściej ma do czynienia z takimi sprawami jak:

 • Niedopełnienie obowiązków (zaniedbanie) podczas odbierania porodu – efektem takich działań lekarza lub personelu medycznego może być: nie wykonanie zabiegu cesarskiego cięcia w odpowiednim czasie, co skutkowało problemami zdrowotnymi dziecka lub matki, nie usunięcie z macicy łożyska i tkanek poporodowych.
 • Doznanie przez pacjenta w szpitalu zakażenia bakteryjnego
 • Nie rozpoznanie u pacjenta choroby nowotworowej
 • Nieodpowiednia opieka medyczna
 • Niewłaściwie przeprowadzone operacje chirurgiczne dotyczące np. wykonanie zabiegu na zdrowych organach, częściach ciała, błędne ułożenie nóg lub rąk, pozostawienie podczas operacji np. nożyczek, środków opatrunkowych, gaz itd.

Pomoc adwokata w sprawach zawodowych lekarzy

 • Obsługa prawna w zakresie tworzenia podmioty leczniczego, prowadzenia placówki medycznej, przekształcania a także rozwiązywania praktyki lekarskiej indywidualnej.

Adwokat reprezentuje lekarzy w postępowaniach sądowych oraz w przypadku odpowiedzialności zawodowej związanej z naruszeniem etyki zawodu lekarza a także przepisów z tym związanych przed komisją, sądem lekarskim, rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.

Adwokat do prawa medycznego wspiera lekarzy w sprawach administracyjnych

Zastępstwo w relacjach i sporach z NFZ, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz pozostałymi instytucjami
Adwokat może reprezentować klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym a także Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
W przypadku spraw karnych, adwokat do prawa medycznego jest obrońcą lekarza w postępowaniu toczącym się na policji, prokuraturze oraz w sądach a także w postępowaniu wykonawczym.

Pomoc adwokata do prawa medycznego dla położnych i pielęgniarek

Adwokat specjalizujący się w prawie medycznym posiada doświadczenie w reprezentowaniu pielęgniarek i położnych w sprawach przedsądowych, przed sądem oraz przed innymi organami. Jego pomoc związana jest z:

 • Udzielaniem rzetelnych porad prawnych przygotowujących klienta do dochodzenia roszczeń pacjentów
 • Opracowaniem różnych opinii prawnych, sporządzaniem umów, statutów itp.
 • Obsługa prawna związana ze sporządzaniem lub analizowaniem kontraktów (prawo pracy)
 • Obrona w postępowaniu prowadzonym przez policję, prokuratora
 • Reprezentowanie klienta w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych i w zakresie roszczeń pacjentów.
 • Zastępstwo prawne wykonywane przez adwokata w przypadku sporów z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Reprezentowanie klienta (pielęgniarki, położne) w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością zawodową dotyczące naruszenia zasad etyki oraz innych przepisów dotyczących wykonywanego zawodu. Pomoc adwokata do prawa medycznego musi wiązać się z gwarancją indywidualnego podejścia do danej sprawy i problemu klienta. Zaangażowanie oraz sumienne analizowanie dokumentacji medycznej daje możliwość uzyskania dla klienta odszkodowania lub skuteczną obronę lekarza za błąd niezawiniony.